Lịch sử 7 - Bài 11, Bài 12 (Cô Tuyết).
Văn bản liên quan